Karen Timmermann

Karen Timmermann, Professor i kystøkologi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og medlem af Biodiversitetsrådet, som rådgiver regering og folketing om biodiversitet til lands og i havet.

Karen Timmermann er professor i Kystøkologi og forsker i næringsstoffers betydning for kystnære økosystemer og hvordan man kan forbedre miljøtilstanden i havet og genskabe levesteder og artsrigdommen i de kystnære havområder.

Forskningsområderne inkluderer stofomsætning både i vandsøjlen og sedimentet og samspillet mellem næringsstofdynamik og vigtige økologiske processer som fx algeopblomstringer, iltsvind og ålegræsudbredelse samt betydningen af essentielle kystnære habitater for økosystemernes funktion og for biodiversiteten.

Karen er uddannet marinøkolog og matematiker og har i mange år arbejdet med at udvikle de matematiske modeller, som i dag anvendes til miljøforvaltning af de danske kystnære havområder.

Udover forskningen, fungerer Karen som rådgiver for Miljøministeriet i spørgsmål som vedrører havmiljøet og underviser studerende på DTU i havmiljø og havøkologi.

Motivation for at deltage i Det Grønne Ekspertpanel.

Danmark har noget helt unik kystnatur, med lavvandede fjorde, bugter, bælter og vige, og vi har sandbund og strandenge og den slags findes ikke ret mange steder i verden. Desværre har de kystnære farvande det ikke særlig godt. Der er iltsvind og mange af havets vigtige levesteder er forsvundet.

Heldigvis er der gode muligheder for at hjælpe havnaturen og her kan People United for nature gøre en vigtig og væsentlig forskel.