Voer Å’s udløb

VOER Å – Reetablering Å’ens udløb

135823 – Læs mere nedenfor

People United for Nature vil støtte retableringen af kystnatur og hydrologi omkring Voer Å´s udløb med 50.000 kr. Beløbet skal gå til re-etablering af lavvandede områder i rørskoven omkring Voer Å´s udløb ved Kattegat. Donationen vil hjælpe til at booste biodiversiteten i vådområderne og medvirke til at retablere naturlig hydrologi i et delvist opfyldt deltaområde til gavn for såvel fisk, fugle, insekter og planteliv.

Hvorfor genetablering af kystnatur 

Mange af vore kystområder er i dag regulerede og benyttede til erhvervs-, bolig-, eller fritidsaktiviteter eller de er drænet og dyrket eller mangler afgræsning af strandengene og strandoverdrev grundet manglende dyrehold. Etablering af hegn med græsning, afbrydelse af dræn mv. er måder til at retablere et rigt insekt-, plante- og fugleliv på strandengene. 

Mange af vores kyst byer er oprindeligt anlagt omkring udløbene til det større vandløb hvor der er været mulighed for at sejle ind ladepladser og let adgang til ferskvand. Over tiden er mange af vores vandløb derfor blevet regulerede for at tilpasse besejlingsforholdene. Opgravningsmaterialer er blevet placeret langs bredderne med det resultat at man har afkoblet de biologiske processer, der tidligere har være knyttet til udløbene omkring vandløbene, herunder oversvømmelser i rørskove og søer opstået ved vandløbenes slyngende (meandrerende) udløb på kysten. Nogle steder på lavvandede kyster hvor byerne har ligget tilbagetrukket fra udløbene for at undgå oversvømmelser er der mulighed for at retablere det hydrauliske samspil mellem vandløbene og rørsumpene. Gennem disse kan man forbedre levesteder for en lang række dyrearter med tilknytning til overgangszonen mellem ferskvandet og saltvandet herunder blandt andet fisk og en række ynglende, rastende og overnattende fuglearter tilknyttet de lavvandede rørsumpe.

Voersaa Borgerforening er som navnet siger en forening for byens borger i den gamle fiskerlandsby Voersaa i Østvendsyssel. Borgerforeningen har til formål at medvirke til trivsel og samarbejde mellem byens og egnens borgere og foreninger ydermere har den til formål at fremme udviklingen af byen. Da borgerne i området i flere omgange har tilkendegivet at områdets natur en af de vigtigste årsager til bosætning har borgerforeningen taget en række initiativer til at understøtte og forbedre naturforholdene på egnen. Et af disse omfatter en række initiativer i kystområdet ved byen hvor der gennem en række tiltag sker genopretning af såvel marine områder som kystnaturen på land. Sidstnævnte omfatter blandt andet sikring af strandenge og strandoverdrev på kyst samt retablering naturlig hydrologiske samspil mellem åen og rørskovene omkring udløbet af Voer Å´s udløb. 

Strandtudse

Foto: Maks Klaustrup, BioApp

Foto: Maks Klaustrup, BioApp

Alle Fotos: Maks Klaustrup, BioApp